Verksamhetsbeskrivning

Allmänning i Kiruna. Välkomna till Jukkasjärvi Sockens skogsallmänning.

Allmänningens skogar tillhör emellertid endast innehavare av i mantal satt jord och bör således ej förväxlas med de skogar som ägs av kommunen och som tillhör kommunens samtliga invånare.

Att ”sockenallmänning” används som beteckning på allmänningen beror på att avvittringen genomfördes sockenvis. Med allmänning menas jord, ofta skog eller betesmark eller till exempel sandtag, och tillhörande vatten som ägs (eller får nyttjas) av en samfällighet eller av till exempel kronan (kronans allmänning). Det har funnits byallmänningar, sockenallmänningar och häradsallmänningar. Sådan mark har funnits i alla germanska länder.

Under 1980- och 1990-talens globala privatiseringsvåg har allmänningar kommit att beteckna det som privatiseras, alltifrån arter och gener som patenteras av läkemedels- och livsmedelsföretag till gator och torg som privatiseras av köpmannasamfälligheter.

I spetsen för breddningen av begreppet har framför allt stått den indiska bonderörelsen i sitt motstånd mot patentering av utsäde och det engelska motorvägsmotståndet som alltmer såg sig som det offentliga gaturummets försvarare. Även kulturella rörelser har alltmer talat om allmänningar, till exempel rörelsen för fildelning som talar om digitala allmänningar, digital commons.